Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden die gelden voor EsportsX 2022.

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Activiteiten: ((online-) themabijeenkomsten, congressen en andere evenementen die EsportsX alleen of met haar partners organiseert.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de activiteit en indien van toepassing aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 • Algemene voorwaarden: een artikel of bepaling van deze Algemene Voorwaarden.
 • De registratie: de aanvaarding door de deelnemer tot deelname aan de activiteit door middel van verzending van het inschrijfformulier op de website en/of betaling van de factuur.
 • Organisator: EsportsX gevestigd aan de Torenallee 3 te Eindhoven.
 • Website: de plek waar de activiteit wordt aangekondigd en van waaruit de registratie plaatsvindt.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke registratie.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten (als bedoeld onder 1.1.):

 • Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en zijn bevestigd door EsportsX.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. EsportsX en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Kosten & betaling

 • De kosten voor deelname aan een bijeenkomst zijn, tenzij anders aangegeven, altijd inclusief kosten van koffie/thee.
 • De kosten voor deelname aan een activiteit worden vooraf gefactureerd. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt EsportsX zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de bijeenkomst.
 • De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van zijn betalingsverplichting. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling is de inschrijver alle kosten verschuldigd die EsportsX moet maken om haar vordering te incasseren.
   

Artikel 4. Annulering of wijziging door deelnemer

 • De deelnemer heeft het recht deelname aan een bijeenkomst te annuleren. Een annulerings-/ restitutieverzoek door de deelnemer zal binnen 5 dagen van reactie worden voorzien door EsportsX.
 • Deelnemer dient zijn/haar aanmelding via info@esportsx.nl te annuleren. Telefonische annuleringen dienen altijd via een email aan info@esportsx.nl door de deelnemer te worden bevestigd. De annulering wordt door EsportsX per e-mail bevestigd.
 • Voor activiteiten waarvoor een betaling verschuldigd is, geldt het volgende;
  • Voor de bepaling van het moment van annulering is de datum van ontvangst van het bericht van annulering beslissend. Vertraging in de verzending en ontvangst van een annulering komt voor rekening en risico van de deelnemer. De reden van annulering speelt in alle gevallen geen rol.
  • Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de activiteit, is deelnemer  administratiekosten.
  • Bij annulering vanaf 30 dagen voor aanvang de activiteit of op de dag van de activiteit zelf, is deelnemer het volledige deelnemersbedrag verschuldigd.
  • Voor activiteiten waarvoor geen betaling verschuldigd is, geldt dat deelnemers hun aanmelding kosteloos kunnen annuleren en is het eerste lid van toepassing, tenzij anders is overeengekomen/aangekondigd.
 • Plaatsvervanging is te allen tijde mogelijk. De naam van de plaatsvervanger dient uiterlijk 72 uur voor de activiteit per e-mail te worden doorgegeven.
 • Het niet verschijnen op een activiteit zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van de activiteit.
 • In alle overige gevallen is het volledige deelnamebedrag verschuldigd.
 • Het door technische onmogelijkheden gelegen in de invloedssfeer van de deelnemer met als gevolg het niet kunnen deelnemen aan een online activiteit (zoals storingen in de wifi op de (thuis)werkplek) geeft geen recht op restitutie van deelnamegelden.

Artikel 5. Wijzigingen en annuleren door organisator

 • De organisator behoudt zich nadrukkelijk het recht om wijzigingen in het programma en/of locatie door te voeren, indien omstandigheden daartoe aanleiding geven.
 • Ook behoudt zij zich het recht om zonder opgave van redenen de activiteit te annuleren. EsportsX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door annulering of uitstel ontstane schade. Bij annulering door EsportsX wordt het eventueel reeds betaalde deelnemersbedrag volledig terugbetaald door EsportsX.
 • Indien een activiteit op grond van uitzonderlijke omstandigheden / overmacht (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend klimatologische omstandigheden, terreurdaden etc.), niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 • Bij datumwijziging van een bijeenkomst door EsportsX is de deelnemer geen bedrag verschuldigd indien de nieuwe datum niet schikt. In dit laatste geval kan de deelnemer kosteloos annuleren binnen 4 weken na bekendmaken van de nieuwe datum.

Artikel 6. Overmacht

 • Indien de behoorlijke nakoming door EsportsX ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van EsportsX komen, waaronder de omstandigheden genoemd in lid 2 van dit artikel, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend onmogelijk is, heeft EsportsX het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 • Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van EsportsX komen, zijn bijvoorbeeld: werkstaking, in-, uit- en of doorvoerverboden van voor de bijeenkomst benodigde hulpmiddelen, vervoersproblemen, niet-nakoming van verplichtingen door toeleverancier van EsportsX, natuur- en of kernrampen, oorlog en of oorlogsdreiging, terroristische acties en of aanslagen.
 • EsportsX zal deelnemer zo spoedig mogelijk omtrent het bestaan van een overmachtsituatie in kennis stellen en mededelen in hoeverre zij de overeenkomst kan uitvoeren.

Artikel 7. Persoonsgegevens

De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. Door registratie voor en/of deelname aan de activiteit verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van persoonsgegevens voor het verzenden van informatie over de activiteit aan de deelnemer. De organisator zal deze gegevens met de grootste zorgvuldigheid verwerken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer anders dan door de organisator ingeschakelde derde voor het registreren van de deelnemers. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar opgegeven (persoons)gegevens.

Artikel 8. Portretrecht

De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond de activiteit gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer (deels) zichtbaar is. De organisator heeft in ieder geval het recht de foto’s en het beeldmateriaal aan te wenden voor promotionele doeleinden. De deelnemer zal zich niet verzetten tegen het gebruik van de foto’s en het beeldmateriaal, noch zal de deelnemer daartoe een vergoeding van de organisator verlangen.

Artikel 9
Intellectueel eigendom en auteursrechten.

 • Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van de (digitale) activiteit verstrekte informatie en/of (werk)materiaal rusten uitsluitend bij EsportsX of derden. De van EsportsX verkregen informatie en/of (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Deelnemer. Het is Deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie en/of (werk) materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).
 • De auteursrechten, die rusten op het beeld- en of geluidmateriaal in het kader van het (digitale) activiteit berusten bij EsportsX of derden. Op geen enkele wijze worden de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten overgedragen aan Deelnemer.

Artikel 10. Bijzondere bepalingen.

 • Voorts dient Deelnemer instructies op te volgen van medewerk(st)ers van EsportsX in het kader van de activiteit.
 • Het niet opvolgen van de bovengenoemde instructies kan leiden tot verwijdering van de activiteit.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.

 • Hoewel de activiteit, of de in dat kader aangeboden informatie met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt EsportsX geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie van de activiteit.
 • EsportsX is niet aansprakelijk voor bij Deelnemer ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.
 • EsportsX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade tenzij Deelnemer kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van EsportsX.
 • EsportsX is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies, diefstal van en/of schade aan eigendommen van Deelnemer op de activiteit.
 • EsportsX is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letselschade en andere schade ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van anderen dan EsportsX of veroorzaakt door goederen of materialen van de locatiehouder of de cateraar. Voor genoemde schade is EsportsX alleen aansprakelijk indien haar opzet of grove nalatigheid valt te verwijten.
 • Voor zover EsportsX aansprakelijk mocht zijn voor enige directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.

Artikel 12. Rechter.

 • Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of daarmee samenhangende overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Toepasselijk recht.

 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 
Versie 1-3-2022