Skip links

De #1 esports conferentie in de Benelux!

Voorwaarden EsportsX 2019

18 oktober 2019 | Ahoy Rotterdam

Algemene voorwaarden – EsportsX Congres

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het congres ‘EsportsX’ dat plaatsvindt op vrijdag 18 oktober 2019.
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing.

 

Artikel 2. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Congres: EsportsX op vrijdag 18 oktober 2019.
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het congres en indien van toepassing aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. De registratie: de aanvaarding door de deelnemer tot deelname aan het congres door middel van verzending van het inschrijfformulier op de website: https://tickets.esportsx.nl
 5. Organisator: Techonomy en Arko Sports Media. Financiële afwikkeling wordt verzorgd door Techonomy, gevestigd aan de Torenallee 3, 5617 BA in Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09204741. Btw-nummer: NL821127743B01. E-mailadres: info@esportsxperts.nl
 6. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke registratie.

 

Artikel 3. Annuleringsvoorwaarden

 1. Het is niet mogelijk de registratie te annuleren. Nadat de registratie heeft plaatsgevonden, kan er niet geannuleerd worden.
 2. Plaatsvervanging is te allen tijde mogelijk. De naam van de plaatsvervanger dient per e-mail te worden doorgegeven.

 

Artikel 4. Wijzigingen en annulering door organisator

De organisator behoudt zich nadrukkelijk het recht voor wijzigingen in het programma door te voeren, indien omstandigheden daartoe aanleiding geven. Ook behoudt zij zich het recht voor om zonder opgave van redenen het congres te annuleren. In dit laatste geval worden de reeds betaalde deelnamegelden terugbetaald.

 

Artikel 5. Persoonsgegevens
De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan het congres verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer. De organisator zal deze gegevens met de grootste zorgvuldigheid verwerken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer anders dan door de organisator ingeschakelde derde voor het registreren van de deelnemers.

 

Artikel 6. Portretrecht

De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het congres gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer (deels) zichtbaar is. De organisator heeft in ieder geval het recht de foto’s en het beeldmateriaal aan te wenden voor promotionele doeleinden. De deelnemer zal zich niet verzetten tegen het gebruik van de foto’s en het beeldmateriaal, noch zal de deelnemer daartoe een vergoeding van de organisator verlangen.